لاک غلط گیر فرچه ای
غلط گیر فرچه ای
لاک غلط گیر فرچه ای
غلط گیر فرچه ای

لاک غلط گیر فرچه ای


اشتباه کردن در نوشتن اجتناب‌ناپذیر است مادامی که راهی برای اصلاح آن وجود داشته باشد، جای نگرانی وجود ندارد. استفاده از لاک غلط‌گیر  راهی برای اصلاح اشتباهات نوشتاری یا حتی چاپی است.